Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

  1. Wszystkie dzieci niepełnosprawne ( dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub upośledzenie oraz posiada orzeczenie o niepełnosprawności) mają zapewnioną bezpłatną, kompleksową i specjalistyczną pomoc od chwili urodzenia lub od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego.
  2. Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju musi posiadać opinię lub orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zespoły orzekające działają w specjalnych poradniach oraz w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Z wnioskiem o objęcie dziecka specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wystąpić rodzic, lub prawny opiekun.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinien zawierać następujące dokumenty oraz informacje:

-Dane dziecka w postaci: imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu miejsca zamieszkania,

-Imiona  i   nazwisko(a)   rodziców   (prawnych   opiekunów),   adres   miejsca   ich zamieszkania,

-Określenie   przyczyny   i   celu,   dla   którego   formułowany   jest   wniosek o uzyskanie orzeczenia,

-Zaświadczenie lekarskie ze stwierdzoną niepełnosprawnością i dokładną diagnozą,

-Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada),

-Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich,

-Opinię o funkcjonowaniu dziecka z placówki (jeżeli dziecko uczęszcza),

-Podpis wnioskodawcy.

  1. Zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
  3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
  4. Celem zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspierania rozwoju dzieci (WWRD) jest pobudzenie psychologicznego i społecznego rozwoju dziecka oraz jego nauczanie. Zajęcia dostosowane są indywidualnie do potrzeb dziecka i obejmują zajęcia ze specjalistami takimi jak logopeda, psycholog, pedagog oraz rehabilitant.